Tiny Rose Tattoo By Olga Nekrasova

 

Tiny Rose Tattoo By Olga Nekrasova

Beautiful and subtle rose tattoo inked on the upper back by tattoo artist Olga Nekrasova